Funkcjonowanie podmiotu

Zasady funkcjonowania Inspektoratu:

a) tryb działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. działa w trybie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane -/jednolity
b) tryb działania państwowych osób prawnych i osób prawnych samorządu terytorialnego w zakresie wykonywania zadań publicznych i ich działalności w ramach gospodarki budżetowej i pozabudżetowej – nie dotyczy
c) sposób stanowienia aktów publicznoprawnych – nie dotyczy,
d) sposoby przyjmowania i załatwiania spraw:

Przyjmowanie i załatwianie spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. odbywa się zgodnie z postanowieniami:

- ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego / jednolity tekst Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późniejszymi zmianami/
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998r. w sprawie Instrukcji Kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie - /Dz. U. Nr 161, poz. 1109 z 1999r. z póź.zm./
- rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania skarg i wniosków - /Dz. U. Nr 5, poz. 46/ Inspektorat przyjmuje sprawy kierowane pisemnie, wnoszone telegraficznie za pomocą telefaksu, a także ustnie do protokołu przyjmowane przez pracownika Inspektoratu i przekazywane Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego /po uprzednim zarejestrowaniu w dzienniku korespondencji/.

Zgodnie z obowiązującym w Inspektoracie obiegiem korespondencji każda sprawa, pismo, wniosek, skarga wpływające do Inspektoratu jest w pierwszej kolejności zarejestrowana w „dzienniku korespondencji”, a następnie dekretowana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego do poszczególnych pracowników, powierzając im wykonanie poszczególnych spraw.
 
Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z zasadami ogólnymi oraz przepisami dotyczącymi terminów załatwiania spraw, wynikających z Kodeksu postępowania administracyjnego - /jednolity tekst Dz. U. Nr 98 z 2000r., poz. 1071 z póź.zm./

Pracownik załatwia sprawy w sposób zgodny z przepisami, następnie przygotowany projekt załatwienia sprawy przekazywany jest do akceptacji i podpisu Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego.

Przyjęcia interesantów odbywają się od poniedziałku do piątku, w siedzibie Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w godzinach pracy tj. poniedziałek– piątek – od 7.30 do 15.30.

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbywa się w kolejności ich wpływu.
Stan przyjmowania spraw:
Informację o stanie sprawy indywidualnej można uzyskać w Inspektoracie – tel. 0-41 247-60-02
 
Top