Regulamin organizacyjny

R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y
POWIATOWEGO INSPEKTORATU NADZORU BUDOWLANEGO
w Ostrowcu Świętokrzyskim


Na podstawie art. 86 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane -/ jednolity tekst Dz. U. Nr z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm../ określam organizację wewnętrzna i szczegółowy zakres zadań Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§ 1.

 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim zwany dalej „Inspektoratem” jest jednostka organizacyjną stanowiącą aparat pomocniczy Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego wchodzącego w skład zespolonej administracji powiatowej w powiecie ostrowieckim.
 
§ 2.
 
Zadania nadzoru budowlanego dla powiatu ostrowieckiego wykonuje Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
§ 3.
 
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego zwany dalej „Powiatowym Inspektoratem” ma siedzibę w Ostrowcu Świętokrzyskim i obejmuje swym działaniem obszar powiatu ostrowieckiego.
 
§ 4.
 
1. Powiatowy Inspektor Kieruje pracą Inspektoratu.
2. Powiatowy Inspektor jako kierownik Inspektoratu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników „Inspektoratu”.
2. Powiatowy Inspektor kierując pracą Inspektoratu zapewnia warunki do jego sprawnej organizacji oraz praworządnego i efektywnego działania.
 
§ 5.
 
1. Regulamin określa szczegółową organizacje i zakres działania oraz tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św., a także zakres działania poszczególnych stanowisk pracy Inspektoratu.
 
Rozdział II.
Zasady kierowania praca Inspektoratu.

§ 6.
 
Powiatowy Inspektor sprawuje nadzór nad:
1. działalnością inspekcyjną, polegającą na wykonaniu inspekcji terenowej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych
2. postępowaniami administracyjnymi,
3. postępowaniami egzekucyjnymi,
4. postępowaniami wyjaśniającymi w sprawach przyczyn katastrof budowlanych,
5. prawidłowym współdziałaniu z organami administracji architektoniczno – budowlanej, organami kontroli państwowej, organami administracji rządowej i samorządowej,
6. kontrolą wewnętrzną w Inspektoracie
7. zapewnieniem przestrzegania przepisów o tajemnicy państwowej i służbowej,
8.przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
9. gospodarowanie mieniem Inspektoratu.

§ 7.

1. Do wyłącznej kompetencji „Powiatowego Inspektora” należy:
a) udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
b) udzielanie imiennych upoważnień pracownikom „Inspektoratu” do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
c) udzielanie upoważnień do reprezentowania „Powiatowego Inspektora” w postępowaniach przed sądami powszechnymi i innymi organami,
d) występowanie do organu samorządu zawodowego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie,
e) zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę z pracownikami „Inspektoratu”, dokonywanie przeszeregowań i awansów pracowników, ustalanie wysokości dodatków,
2. „Powiatowy Inspektor” może powoływać stałe i doraźne zespoły opiniodawcze i doradcze, określające cel ich powołania, skład osobowy oraz zakres zadań i tryb działania,
3. Podczas nieobecności „Powiatowego Inspektora” zastępuje do wskazany pracownik „Inspektoratu”, z wyłączeniem kompetencji, o której mowa w § 7 pkt e.

§ 8.
 
„Powiatowy Inspektor” podpisuje:
1. decyzje administracyjne i postanowienia,
2. akty prawa wewnętrznego,
3. dokumenty finansowo – księgowe,
4. wystąpienia i sprawozdania kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
5. wystąpienia kierowane do organów administracji rządowej i publicznej,
6. odpowiedzi na skargi i wnioski.
 
Rozdział III.
Struktura organizacyjna Inspektoratu i zakres działania poszczególnych stanowisk.
 
§ 9.
 
W skład Inspektoratu wchodzą:
- wieloosobowe stanowiska pracy ds. inspekcji i orzecznictwa.
- stanowisko ds. obsługi kancelaryjno – biurowej
- stanowisko ds. księgowo - kadrowych (główny księgowy)   
 
§ 10.
 
Do zakresu działania stanowiska ds. księgowo- kadrowych, w zakresie:
1. Spraw księgowo-finansowych należy:
1) opracowywanie i realizacja planu finansowego,
2) sporządzanie okresowych i rocznych sprawozdań,
3) prowadzenie rozliczeń finansowych oraz ewidencji księgowej,
4) sporządzanie bilansu rocznego,
5) sporządzanie listy płac,
6) rozliczanie kosztów delegacji służbowych,
7) rozliczanie podatku dochodowego pracowników,
8) obliczanie składek ZUS i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
9) obliczanie zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich i rodzinnych,
10) wykonywanie innych zadań wynikających z:
- ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm),
- ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw.

2.W zakresie spraw kadrowych należy:
1) prowadzenie spraw kadrowych pracowników Inspektoratu, w tym związanych z naborem do służby cywilnej,
2) prowadzenie spraw socjalnych pracowników Inspektoratu,
3) prowadzenie spraw BHP w Inspektoracie,
4) gospodarka sprzętowa,
5) prowadzenie przewidzianych na stanowisku rejestrów i ewidencji, w tym rejestru skarg i wniosków,
6) prowadzenie kontroli wewnętrznych w zakresie terminowości załatwiania spraw oraz okresowej kontroli ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,
7) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
8) szkolenie pracowników Inspektoratu w zakresie ochrony informacji niejawnej oraz kontrola przestrzegania przepisów w tym zakresie,
9) opracowywanie planu ochrony Inspektoratu i nadzorowanie jego realizacji,
10) przedstawienie do zatwierdzenia w terminie do 20 stycznia każdego roku, na dany rok:
- planu urlopów,
- szkoleń wewnętrznych,
11) czuwanie nad terminowym wykorzystaniem urlopów bieżących i zaległych,
12)wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.

§ 11.

Do zakresu działania stanowiska ds. obsługi administracyjno-biurowej, należy:
1) obsługa sekretariatu,
2) prowadzenie kancelarii ogólnej,
3) zapewnienie właściwego obiegu dokumentów,
4) prowadzenie rejestru pism przychodzących (dziennika korespondencyjnego),
5) prowadzenie archiwum zakładowego,
6) wykonywanie innych zadań zleconych przez Powiatowego Inspektora.
7) prowadzenie :
- ewidencji decyzji, postanowień i zgłoszeń, o których mowa w art. 82b ust. 1 pkt 2;
- rejestr kopii ostatecznych decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z zatwierdzonym projektem budowlanym,
- ewidencja zgłoszeń, o których mowa w art. 30 prawa budowlanego,

§ 12.
 
Do podstawowego zakresu działania wieloosobowego stanowiska pracy ds. inspekcji i orzecznictwa należą zadania i obowiązki wynikające z ustawy „Prawo budowlane” i przepisów wykonawczych, a w szczególności:
1. prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i utrzymania obiektów budowlanych,
2. prowadzenie kontroli dokumentów stanowiących postawę wykonania robót, certyfikatów, deklaracji zgodności z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów,
3. prowadzenie postępowania w sprawie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego wybudowanego bez wymaganego prawem pozwolenia lub zgłoszenia,
4. prowadzenie postępowania w sprawie legalizacji obiektu budowlanego realizowanego bez pozwolenia na budowę:
a) wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych,
b) ustalenie wysokości opłaty legalizacyjnej,
c) zatwierdzenie projektu budowlanego i udzielenie pozwolenia na wznowienie robót, jeżeli budowa nie została zakończona,
5. prowadzenie postępowania w sprawie legalizacji obiektu budowlanego realizowanego bez wymaganego zgłoszenia:
a) wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych,
b) ustalenie wysokości opłaty legalizacyjnej,
c) zezwolenie na dokończenie budowy, jeżeli nie została zakończona,
6. prowadzenie postępowania w sprawie prowadzenia robót budowlanych wykonywanych:
a) bez wymaganego pozwolenia na budowę,
b) w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska, lub
c) w sposób istotnie odbiegający od ustaleń i warunków określonych w pozwoleniu na budowę bądź w przepisach
7. przenoszenie pozwolenia na wznowienie robót na innego inwestora,
8. przyjmowanie zawiadomień o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,
9. przyjmowanie zawiadomień o zmianie kierownika budowy,
10. przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy,
11. prowadzenie obowiązkowych kontroli po zakończeniu budowy obiektu budowlanego,
12. wymierzanie kary za odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego lub naruszenia warunków pozwolenia na budowę,
13. wymierzanie kary z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego,
14. prowadzenie postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych,
15. prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytkowania obiektów budowlanych,
16. przygotowywanie decyzji nakazujących usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowanym obiekcie budowlanym,
17. przygotowanie decyzji nakazania rozbiórki nie użytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego,
18. nakazywanie opróżnienia w całości lub części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem,
19. podejmowanie działań wynikających z przepisów prawa po przyjęciu protokołu kontroli z informacja o stwierdzonych uszkodzeniach,
20. prowadzenie postępowania w przypadku samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
a) wstrzymanie użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
b) nałożenie obowiązku przedłożenia w wyznaczonym terminie wymaganych dokumentów,
c) ustalenie wysokości opłaty legalizacyjnej,
d) nakazywanie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
21. prowadzenie postępowania wyjaśniającego przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
22. przygotowanie decyzji wykonania zlecenia na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy obiektu sporządzenia ekspertyzy,
23. przygotowanie wniosków o wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej,
24. kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego a w szczególności:
a/ kontrola zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę,
b/ sprawdzanie posiadania przez osoby pełniące samodzielne funkcje techniczne w budownictwie właściwych uprawnień do pełnienia tych funkcji,
c/ badanie prawidłowości postępowania administracyjnego przed organami administracji architektoniczno – budowlanej,
sprawdzanie wykonania obowiązków wynikających z decyzji i postanowień wydawanych na podstawie przepisów prawa budowlanego,
d/ sprawdzanie dopuszczenia do stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych,
25. współdziałanie z organami administracji architektoniczno – budowlanej i organami kontroli państwowej obejmującej w szczególności:
a) uzgadnianie w miarę potrzeb planów kontroli i prowadzenia wspólnych działań kontrolnych,
b) przekazywanie i wymiana informacji o wynikach kontroli.
 
Rozdział IV.
Uprawnienia i obowiązki pracowników.
 
§ 13.
 
Pracownicy „Inspektoratu” załatwiający bądź przygotowujący określone sprawy są zobowiązani i ponoszą odpowiedzialność za:
1. dokładną znajomość przepisów prawa, właściwego stosowania przepisów prawa proceduralnego i materialnego oraz instrukcji kancelaryjnej,
2. prawidłowego i terminowego załatwiania spraw,
3. właściwego ewidencjonowania i przechowywania akt,
4. zachowania tajemnicy państwowej i służbowej,
5. przestrzeganie innych przepisów obowiązujących powszechnie w miejscu pracy.

§ 14.
 
1. Podstawowe prawa i obowiązki pracowników określają przepisy:
1) ustawy z dnia 16 września 1982r. o pracownikach urzędów państwowych - /jednolity tekst Dz. U. Z 2001r., Nr 86, poz. 953 z póź. zm./
2) ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy - /jednolity tekst Dz. U. Z 1998r., Nr 21, poz. 94 z póź. zm./
3) ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o służbie cywilnej - /Dz. U. Nr 89, poz. 402, z póź. zm./
4) regulamin organizacyjny Inspektoratu,
5) Obowiązki i uprawnienia Głównego księgowego reguluje ponadto:
- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 1991r. w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetowych jednostek budżetowych, zakładów budżetowych o gospodarstw pomocniczych - /Dz. U. Nr 40, poz. 174/
2. Szczegółowy zakres czynności pracowników Inspektoratu określa Powiatowy Inspektor.
 
Rozdział V.
Postanowienia końcowe.
§ 15.

Wszelkie zmiany regulaminu następują w formie aneksu.
 
§ 16.
 
Traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim zatwierdzony w dniu 01.06.1999r.
 
§ 17.
 
Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Powiatowego Inspektora.


Ostrowiec Świętokrzyski 10.05.2010r.
 
Zatwierdzam:
Stanisław Adamski
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
Top