Skład osobowy

 
Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego - mgr inż. Stanisław Adamski
Do podstawowych kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należy wykonywanie czynności inspekcyjno-kontrolnych, których celem jest czuwanie nad przestrzeganiem prawa budowlanego podczas wykonywania robót budowlanych oraz kontrolowanie przestrzegania prawa przez organy administracji architektoniczno-budowlanej.

Do zadań i kompetencji powiatowego inspektora nadzoru budowlanego należy min:

1. kontrolowanie dokumentów stanowiących podstawę wykonywania robót, certyfikatów, deklaracji zgodności i oświadczeń o których mowa w art. 10 ustawy Prawo budowlane,
2. nakaz rozbiórki obiektów budowlanych,
3. wstrzymanie robót budowlanych,
4. nakazanie zaniechania robót bądź rozbiórki lub określenie czynności niezbędnych w celu doprowadzenia wykonywanych /wykonanych/ robót do stanu zgodnego z prawem,
5. pozwolenie na wznowienie robót,
6. nakazanie zaniechania dalszych robót bądź rozbiórki obiektu lub jego części w przypadku nie wykonania określonych czynności doprowadzenia wykonanych robót do stanu zgodnego z prawem,
7. nakazanie przeprowadzenia kontroli okresowej lub żądanie przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu,
8. żądanie od właściciela, użytkownika, zarządcy udostępnienia dokumentów /książki obiektu z załącznika/,
9. nakazanie usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w użytkowaniu obiektu,
10. nakazanie rozbiórki nie użytkowanego lub nie wykończonego obiektu,
11. nakazanie opróżnienia w całości lub części budynku przeznaczonego na pobyt ludzi, bezpośrednio grożącego zawaleniem,
12. zastosowanie niezbędnych środków w celu usunięcia niebezpieczeństwa dla ludzi i mienia,
13. nakazanie przywrócenia poprzedniego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części,
14. prowadzenie postępowania w sprawie przyczyn katastrofy budowlanej,
15. przyjęcie zawiadomienia o katastrofie budowlanej,
16. prowadzenie postępowania w sprawie katastrofy budowlanej: powołanie komisji, powiadomienie o katastrofie GUNB, powołanie komisji,
17. określenie zakresu i terminu wykonania niezbędnych robót w celu uporządkowania terenu katastrofy budowlanej i zabezpieczenia obiektu do czasu wykonania robót doprowadzających obiekt do właściwego stanu,
18. zlecenie na koszt inwestora, właściciela lub zarządcy sporządzenia ekspertyzy,
19. wnioskowanie w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie odpowiedzialności zawodowej,
20. do wyłącznej kompetencji Powiatowego Inspektora należy również:
- udzielanie imiennych upoważnień do wykonywania inspekcji terenowej,
- kieruje pracą Inspektoratu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do wszystkich pracowników Inspektoratu,
- udzielanie imiennych upoważnień pracownikom Inspektoratu do podpisywania decyzji administracyjnych i postanowień,
- udzielanie upoważnień do reprezentowania Powiatowego Inspektora w postępowaniach przed sądami powszechnymi.

Dariusz Tracz - Starszy Inspektor
Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres czynności obejmuje przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane-/ jednolity tekst Dz.U. Nr z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ na terenie części powiatu ostrowieckiego obejmującego miasto Ostrowiec Świętokrzyski.

Posiada imienne upoważnienia:
1. prawo wstępu na teren budowy, zakładów pracy oraz obiektów budowlanych w celu dokonywania czynności kontrolnych – na podstawie art. 81 ust. 4 i art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.–Prawo budowlane /j.t. Dz. U Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z póź. zm./ na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św.

Inspektor - Małgorzata Buczkowska
Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres czynności obejmuje przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane-/ jednolity tekst Dz.U. Nr z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./  pozwolenia na użytkowanie na terenie powiatu ostrowieckiego.

Posiada imienne upoważnienia:
1. prawo wstępu na teren budowy, zakładów pracy oraz obiektów budowlanych w celu dokonywania czynności kontrolnych – na podstawie art. 81 ust. 4 i art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.–Prawo budowlane /j.t. Dz. U Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z póź. zm./ na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św.

2. do nakładania grzywien na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. w drodze mandatu karnego za wykroczenia przewidziane Prawem budowlanym: art. 93.

 

Inspektor – Jarosław Kotaś
Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres czynności obejmuje przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane-/ jednolity tekst Dz.U. Nr z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ na terenie części powiatu ostrowieckiego obejmującego gminę Bałtów , Ćmielów i Waśniów.

Posiada imienne upoważnienia:
1. prawo wstępu na teren budowy, zakładów pracy oraz obiektów budowlanych w celu dokonywania czynności kontrolnych – na podstawie art. 81 ust. 4 i art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.–Prawo budowlane /j.t. Dz. U Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z póź. zm./ na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św.

2. do nakładania grzywien na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św. w drodze mandatu karnego za wykroczenia przewidziane Prawem budowlanym: art. 93.
 
Inspektor - Ewa Hmaidan
Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres czynności obejmuje przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane-/ jednolity tekst Dz.U. Nr z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ na terenie powiatu ostrowieckiego.

Robert Skrzypczak – Inspektor
Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres czynności obejmuje przygotowywanie decyzji i prowadzenie postępowań oraz innych czynności wynikających z ustawy z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane-/ jednolity tekst Dz.U. Nr z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./ na terenie części powiatu ostrowieckiego obejmującego gminę Bodzechów i Kunów

Posiada imienne upoważnienia:
1. prawo wstępu na teren budowy, zakładów pracy oraz obiektów budowlanych w celu dokonywania czynności kontrolnych – na podstawie art. 81 ust. 4 i art. 81a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.–Prawo budowlane /j.t. Dz. U Nr 106 z 2000r., poz. 1126 z póź. zm./ na terenie podległym Powiatowemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Św.

 
Główny księgowy - Julita Szewczyk
Zakres obowiązków został określony w zakresie czynności na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Zakres czynności obejmuje prowadzenie obsługi kadrowej oraz finansowo – księgowej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 
 
Top