Status prawny

 
Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną - /Dz. U. Nr 133, poz. 872 z póź. zm./ z dniem 1 stycznia 1999r. w miastach będących siedzibami powiatów utworzono Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Nowelizacja ustawy Prawo budowlane wprowadziła odrębny pion administracji publicznej wykonujący czynności związane z przestrzeganiem wykonywania prawa budowlanego, jakim są służby nadzoru budowlanego.


Zadania nadzoru budowlanego, jako organu I instancji wykonuje powiatowy inspektor nadzoru budowlanego przy pomocy powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego -/art. 86 ust. 3 ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane-/ jednolity tekst Dz. U. Nr z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm../ W gestii organu nadzoru budowlanego jest wydawanie wszelkich nakazów: wstrzymania budowy, rozbiórki, wykonania jakiejś czynności.

Akty prawne:
-art. 40 ustawy z dnia 13 października 1998r. przepisy wprowadzające ustawy reformującej administrację publiczną - /Dz. U. Nr 133, poz. 872 z póź. zm./
-ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane - / jednolity tekst Dz. U. Nr z 2006r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm./.

 

Top