Załatwianie spraw

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw
 
Sprawy są przyjmowane:

- za pośrednictwem poczty na adres:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego
w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Iłżecka 37
27-400 Ostrowcu Św.

- faxem: (0-41) 247-60-02
- składane bezpośrednio w Inspektoracie (III piętro, pokój nr 310) w godzinach pracy.

W przypadku skarg i wniosków istnieje również możliwość składania ich w formie ustnej do protokołu. Obywatele są przyjmowani przez pracowników w siedzibie Inspektoratu codziennie w godzinach pracy (poniedziałek – piątek 7.30- 15.30).

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmuje również Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w poniedziałki w godz. 9.00-14.00. W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy przyjmowanie obywateli przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego odbywa się w kolejnym dniu pracy.

Zgodnie z obowiązującym w Inspektoracie obiegiem korespondencji każda sprawa, pismo, skarga, wniosek wpływający do Inspektoratu musi być w pierwszej kolejności zarejestrowana w dzienniku korespondencyjnym przez nadanie numeru sprawy a następnie jest dekretowana przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na poszczególnych pracowników.

Przyjmowanie i załatwianie spraw jest realizowane zgodnie z zasadami ogólnymi oraz przepisami określającymi właściwość organów i dotyczącymi terminów załatwiania spraw - wynikającymi z Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).

Sposób załatwiania skarg i wniosków określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz.U. Nr 5, poz. 46) i zgodnie z tym trybem pracownicy Inspektoratu rozpatrują przydzielone im skargi lub wnioski.

Skargi i wnioski nie zawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania (§ 8 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków - Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Terminy załatwiania spraw w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Ostrowcu Świętokrzyskim uzależnione są od: daty wpływu sprawy do Inspektoratu, jej rodzaju oraz od stopnia jej skomplikowania.

Sprawy, które wymagają rozstrzygnięć, rozpatrywane są w terminach:
- wydanie decyzji administracyjnej - nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania,
- wydanie postanowienia - j.w.
- załatwianie skarg i wniosków obywateli - nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku skarg i wniosków posłów, senatorów i radnych - w terminie 14 dni od daty wpływu do Inspektoratu,
- wydawanie zaświadczeń - nie później niż w terminie 7 dni.
 
Top